Adatkezelési tájékoztató

MANNA MPD  BT.  

 1. DECEMBER 

Tartalomjegyzék  

 

A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések, rövidítések
Érintettek GDPR szerinti jogai.
Átlátható tájékoztatás.
Saját adatokhoz való hozzáférés.
Pontatlan adatok helyesbítése.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog.
Hozzájárulás visszavonása.
Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése.
Az adatkezelés elleni tiltakozás.
Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok
Adathordozhatóság.
Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni
Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval
szemben
Adatkezelések
Rendelés
Ajánlatkérés
Közösségi portálok (Facebook)
Kapcsolat
Panaszkezelési jegyzőkönyv
Álláshirdetések
Elérhetőségek

Kifejezések

Adatkezelő :  A személyes adatok feldolgozását meghatározó jogi szervezet.

Érintett : Az EU-ban vagy az EU-n kívül élő személy, aki egy az EU-ban működő szervezettel kapcsolatban áll. Az ilyen egyént “érintettnek” tekintjük, és a GDPR értelmében jogokkal rendelkezik saját adatainak feldolgozása során.

EU :  Az Európai Unió

GDPR : Az EU általános adatvédelmi rendelete, ami 2018. május 25-én lépett hatályba.

Személyes adatok : Bármely az egyénre vonatkozó információ, amely lehetővé teszi az azonosítást számos módszer segítségével, beleértve de nem kizárólagosan a következőket:

 • Az egyén neve, azonosító száma, címe, anyja születési neve, vagy
 • egy vagy több olyan tényező, ami az egyén fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására kifejezetten utal.

Adatfeldolgozás : Bármely művelet vagy műveletek összesége, amelyet a személyes adatokon végeznek, akár automatikusan, akár nem, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

Adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, abba való betekintés, felhasználása, közlés továbbítása, terjesztése, összehangolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése

Adatfeldolgozó : Az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

Profilalkotás : Automatikus feldolgozás, ami személyes adatokat használ ahhoz, hogy elemezze azokat, vagy előrejelzéseket végezzen az egyén munkateljesítményét, gazdasági helyzetét, egészségét, személyes preferenciáit, érdeklődését, megbízhatóságát, viselkedését, helyét vagy mozgását illetően.

Álnevesítés : Kódolás vagy személyes adatok olyan más módon történő fenntartása, amellyel nem köthetők egy konkrét adatkezelés alanyához kiegészítő információ megadása nélkül. A kiegészítő információt külön kell tárolni és védeni kell a jogosulatlan felhasználástól technikai és szervezési intézkedésekkel.

Adatok különleges kategóriái : Nagyon szigorú korlátozások érvényesek a “különleges kategóriákba” tartozó személyes adatok feldolgozására. Ezek a következők:

 • Faji vagy etnikai eredetet, politikai véleményt, vallási vagy filozófiai nézeteket vagy szakszervezeti tagságot felfedő adatok,
 • Genetikai adatok és biometrikus adatok feldolgozása az egyén egyedi azonosítása céljából, az egészségre vagy a személy szexuális életére vagy szexuális orientációjára vonatkozó adatok, vagy Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó adatok

Felügyeleti Hatóság : Uniós tagállam felállíthat független köztestületet a GDPR alkalmazásának nyomon követésére és – szükség esetén – közbelépésre az egyének jogainak védelmére a GDPR értelmében

Harmadik ország : Bármely az EU-n kívüli ország

Adattovábbítás :  Személyes adatok továbbítása az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól az EU-n kívüli jogi személy felé.

 1. AZ ÉRINTETTEK GDPR SZERINTI JOGAI

1.1.Átlátható tájékoztatás  

A GDPR által előírt valamennyi információt írásban vagy elektronikus úton adjuk meg, azonban kérésére szóbeli tájékoztatást is nyújthatunk.  

1.2. Saját adatokhoz való hozzáférés  

Önnek jogában áll a MANNA MPD BT.-től igazolást kérni arról, hogy dolgozunk-e fel Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést:  

 • Az adatkezelés célja  
 • Az érintett személyes adatok kategóriái  
 • Azok a címzettek, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, különös tekintettel a nem EU-tagállamokban található címzettekre  
 • A személyes adatok tárolásának időtartama  
 • Hogy Önnek jogában áll személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, vagy személyes adatai kezelésének korlátozását kérni tőlünk, vagy e kezelés ellen tiltakozni  
 • Hogy Önnek jogában áll a Felügyeleti Hatósághoz panasszal fordulni  
 • Amennyiben a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtjük, ezen adatok forrása  
 • Hogy az adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, és ha igen, az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír  
 • Amennyiben az Ön személyes adatait egy EU-n kívüli országba továbbítjuk, az Ön jogait védő megfelelő garanciákat biztosítjuk Önnek  

1.3. Pontatlan adatok helyesbítése  

Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, azokat az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.  

1.4. Törléshez való jog  

Önnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük e kérését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:  

 • Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség  
 • Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére  
 • Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre  
 • Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik ·  Jogellenesen kezeltük adatait  
 • Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell  
 • Az adatok általunk történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy i. Ön a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges életkort, vagy ii. Ön az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges életkort már betöltötte.  (Magyarországon a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás alsó korhatára 18 év.)  

Személyes adatait nem törölhetjük, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:  

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;  
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

1.5. Hozzájárulás visszavonása  

Amennyiben Ön hozzájárulását adta az általunk végzett adatkezeléshez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja a 3. pontban megadott e-mailcímen keresztül.  

Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az általunk már elvégzett adatkezelést.  

1.6. Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése  

Ön kérheti, hogy a MANNA MPD BT. korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:  

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát  
 • Az általunk végzett adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását  
 • Az eredeti célból már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez  
 • Ön tiltakozik az általunk végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként “jogos érdekeinket” neveztük meg, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek.  
 • Ha az adatkezelés az Ön tiltakozása alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával lehet kezelni, vagy:  
 1. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez  
 2. más személy jogainak védelme érdekében, vagy  
 3. az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.  

Az adatkezelés korlátozása esetén e korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt. Gyakorlati működési szempontok megakadályozhatják, hogy pontosan a GDPR által előírt módon korlátozzuk az adatkezelést, de ilyen esetben Önnel együttműködve igyekszünk kielégítő megoldást találni.  

1.7. Az adatkezelés elleni tiltakozás  

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen, amennyiben:  

 • Az adatkezelés jogszerűségének alapjaként saját “jogos érdekeink” szolgálnak, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek  
 • Az Ön adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  (A profilalkotás olyan automatizált döntéshozatal, amelynek során a gazdasági helyzethez, személyes preferenciákhoz vagy tartózkodási helyhez kapcsolódó jellemzőket elemzik, vagy előre jelzik azokat.) Ilyen tiltakozás esetén az Ön személyes adatait az említett célokból többé már nem kezelhetjük.  

1.8. Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok  

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha:  

 • a döntés az Ön és közöttünk fennálló szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy  
 • az automatizált folyamatot olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.  
 • Az a) esetben az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelméhez megfelelő intézkedéseket kell végrehajtanunk, ideértve legalább Önnek azt a jogát, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.  

  

1.9. Adathordozhatóság  

A GDPR értelmében az érintett jogosult arra, hogy bizonyos körülmények között a rá vonatkozó személyes adatokat “tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja. Az érintett arra is jogosult, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.  

Amennyiben Ön a fenti 1.2. pont alapján hozzáférést kér személyes adataihoz, ezeket általában széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön kifejezetten azt kéri, hogy írásos formában küldjük el Önnek az adatokat.  

1.10. Felügyeleti hatóságnál panasszal élés joga   

Amennyiben Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, az adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet.  Ha Ön életvitelszerűen nem Magyarországon, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni.  Az alábbi linken találja az adatvédelmi hatóságok nevét és elérhetőségét: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az EU-n kívüli országban tartózkodik, a magyar hatósághoz fordulhat panaszával:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 Angol nyelvű e-mail cím:  

Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu  

Web: http://naih.hu  

1.11. Bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval  szemben   

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértettük a GDPR szerinti jogait, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti EU tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt is.  

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.  

A fent ismertetett jogok gyakorlása érdekében vagy közvetlenül a MANNA MPD BT.-hez intézett panasz esetében vagy a GDPR-rel vagy az adatvédelemmel kapcsolatos általános megkeresés esetében a kapcsolattartáshoz szükséges email cím és levelezési cím a következő:  

  

Email: mpd9295@gmail.com   

Cím: MANNA MPD BT. 5085 Rákóczifalva, Arany J. u. 6/A  

 1. ADATKEZELÉS A MANNA MPD BT.-NÉL 

2.1. Rendelés  

Rendelni a MANNA MPD BT.-től online (www.mannafoodonline.hu), vagy telefonon lehet.   

Az adatkezelési cél: Az adatgyűjtésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a rendelést leadó vendéget egy későbbi rendelés során és nyilván tartsuk a rendelés tényét.  

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban az nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy rendelését nem tudjuk biztosítani.  

Az adatkezelési idő: A rendelés adatait a tárgyévet követő 1 (egy) évig őrizzük meg.  

2.2. Ajánlatkérés  

Az ajánlatadáshoz kezeljük az ahhoz szükséges személyes adatát (pl: név, beosztás, ételérzékenység). Az adatkezelési cél:  

 • Ajánlat kérés esetén ajánlatadás; ·  Az adatkezelés jogalapja:  
 • Az ajánlatkérés során, a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, valamint az ajánlatadáshoz esetlegesen szükséges személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.  
 • A számlázáshoz szükséges személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján tároljuk. Az adatok megadása a szolgáltatás nyújtás feltétele.  

  

2.3. Közösségi portál (FACEBOOK)  

Elérhetőek vagyunk a Facebook közösségi portálon. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra „like”/„tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. A „követők” profiljához hozzáférünk, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.  

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a minket érintő hírekről.  

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.  

Az adatkezelési idő: Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart.  

A közösségi oldalakat üzemeltető cégek külön adatkezelők, az adott oldal adatkezeléséről tájékoztatást a következő helyen talál: · Facebook: Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square Grand Canal  

Harbour Dublin 2, Írország) adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/explanation Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a híreink közlésén túl más célra. A Facebook összesített statisztikai adatokat is továbbít nekünk, amelyek segítségével átláthatjuk, hogyan használják a facebook felhasználók a facebook oldalunkat.  

2.4. Kapcsolat  

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, Facebookon keresztül, telefon, postai úton, weboldalon). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a meg keresés meg küldésével hozzájárul.  

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.  

Az adatkezelés jogalapja: Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.  

Az adatkezelési idő: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Amennyiben azonban– a levelezés természetéből adódóan – adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a mi, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.  

2.5. Panaszkezelési jegyzőkönyv  

A fogyasztói panaszkezelés során, ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul kötelesek vagyunk jegyzőkönyvet felvenni.  

A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:  

 • A fogyasztó neve, lakcíme  
 • A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke  
 • A mi nyilatkozatunk a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges  
 • A jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása  
 • A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje  
 • Telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma
 • Az adatkezelés célja: A panasz kivizsgálása és kapcsolattartás a panasztevővel.  
 • Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést. 
 • Az adatkezelés idő: A jegyzőkönyv felvételétől számított tárgyév+5 (öt) év.  

2.6. Álláshirdetések  

Az e-mailben, papír alapon, vagy személyesen lehetősége van arra, hogy állásajánlatainkra jelentkezzen.  

Az adatkezelés célja: Az álláskeresők részére tájékoztatás nyújtása a kiírt pályázatokról, a megfelelő jelentkezők kiválasztása és az állásajánlatra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel.  

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja email, vagy levél útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, de hozzájárulás visszavonása esetén, vagy valamely általunk kért dokumentum, adat hiányában nem tudjuk elbírálni jelentkezését. Az adatkezelési idő: A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban feltöltött/megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:  

 • a sikertelen pályázót e-mailben, rendszerértesítés útján vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további 1 (egy) évig tároljuk a jelentkezését. Amennyiben 30 (harminc) napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből.  
 • a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők adatbázisából. 
 • Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó jelentkezések kezelése:  
 • Postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban 1 (egy) évig tároljuk. Egy év elteltével az így megadott önéletrajz és adatok törlésre kerülnek.  
 • A fentiektől függetlenül Ön bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a megadott személyes adatokat azonnal töröljük az adatbázisunkból.  
 1. ELÉRHETŐSÉGEK

Teljes hivatalos név: MANNA MPD Betéti Társaság Rövidített név: MANNA MPD BT.   

Székhely: 5085 Rákóczifalva, Arany J. u. 6/A.  

Cégbíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága  

Cégjegyzékszám: Cg.16-06-011153/5  

Adószám: 27112513-1-16  

Képviseletében eljár: Magyarosi Lehel ügyvezető (önállóan) és Müller Pálma ügyvezető (önállóan).  

Adatvédelemért felelős munkatárs e-mail címe: mpd9295@gmail.com  

Tevékenység: Éttermi, mozgó vendéglátás  

Az Ön személyes adatainak a kezelője az MANNA MPD Betéti Társaság (székhely: 5085 Rákóczifalva, Arany J. u. 6/A).  

Elérhetőségeink: 5085 Rákóczifalva, Arany J. u. 6/A, e-mailcím: mpd9295@gmail.com ,  telefonszám: +36 (70) 413 1213.  

Scroll to Top